Posts Tagged ‘kommunikasjon’

Skau: Gode fagfolk vokser
Gjøsund: To eller flere
Imsen: Elevens verden – innføring i pedagogisk psykologi

DEFINISJONER – KOMMUNIKASJON

Hammacheck (1982): formidle eller overføre info/budskap, dele erfaringer og ta verbal eller ikke-verbal kontakt for å skape mening for 2 eller flere mennesker

Fischer (1981): sos. samspill og komm. er sammenfallende

Latin=communicare, «gjøre felles»

Sosial prosess: binder sammen eller skaper skille

Sentralt i kommunikasjonen?
Meningen, budskapet (innholdet)
Forholdene mellom de som kommuniserer
Den enkeltes persons følelser, oppfatninger og holdninger
Måten vi kommuniserer på

KOMMUNIKASJON SOM PROSESS

Situasjon (Tid, sted, ytre forutsetninger etc.)
Relasjon (forholdet mellom partene, innstillingen etc.)
Måten (tegn, spr ten språk, symboler)

En liten youtubesnutt om hva som kan skje når man kommuniserer med systemansvarlige

Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller også den ikke ikke-verbale delen av
kommunikasjonen en avgjørende rolle.
Både assosiasjoner, ideer, holdninger, følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer (Jacobsen & Thorsvik Thorsvik, 2007: 251).

Opptil 70 % av kommunikasjonen tolkes gjennom kroppsspr kroppsspråk.
Opptil 20 % utgjør mimikk og intonasjon
Bare rundt 10 % utgjør selve budskapet.

NON-VERBAL KOMMUNIKASJON

Kroppsbevegelser, gester, ansiktsuttrykk (inkl. blikk) og kroppsholdning
Paraspråk som trykk, styrke på stemmen, ansiktsuttrykk, tonehtonehøyde, tempo og pauser
Fysisk utseende som klær, hår og sminke
Berøring
Romforhold, fysisk tilstand
Tidsbruk som punktlighet, ventetid og samværstid
Symbolske ting som formidler budskap

Hva kjennetegner deg når du kommuniserer med andre ?

De viktigste funksjonene til nonverbal kommunikasjon er
Å erstatte verbal tale i situasjoner hvor vi for eksempel ikke tør eller kan si hva vi mener direkte.
Å være et positivt komplement og være støttende til verbal tale for eksempel smile når vi roser.
Å utrykke konflikt med verbal tale igjennom dobbeltbudskap, for eksempel si noe annet enn man kroppslig utrykker
Å regulere verbal tale, for eksempel signaler ved turtaking
Å definere viktige sosiale forhold mellom deltakere, for eksempel status, makt og nærhet via selvpresentasjon og reaksjon på andre.
(Grenness 1999)

Faktorer som bidrar til et godt samspill med elevene ( Nygren):
Lytter til elevene
Stiller spørsmål til elevene
Bevisst og våken for elevenes sosiale og emosjonelle liv
Oppriktig overfor elevene
Respekterer og anerkjenner elevene
Leter etter positive sider med elevene

Faktorer som bidrar til et dårlig samspill med elevene ( Nygren):
Hører ikke hva elevene forsøker å si
Bruker spørsmål som våpen mot elevene
Forutinntatte meninger om elevene
Kategorisk
Spiller på elevenes følelser

Åpne -/sperreresponser
Åpnere: fortell mer / Dette er interessant, jeg vil høre mer / Hva synes du selv…? / Fortell nå alt fra begynnelse til slutt / Hva mener du egentlig om dette? / Dette høres ut til å være vanskelig ..
Lukkere (sperre-responser): Befale, dirigere / Advare, true / Formane, moralisere / Gi råd, forslag / Dømme, kritisere / Avlede, spøke vekk / Trekke seg unna / Latterliggjøre / Finne årsaker for den
andre / Analysere, forklare / Undervise, oppdra

Oppgave:
1. en forteller – en lytter på aktiv måte
2. en forteller – en lytter på passiv måte
3. en forteller – en lytter på en saboterende måte – oppleves intenst ubehagelig

Dett var dett! Nå satser vi på at flyene går …

Reklamer

Read Full Post »