Posts Tagged ‘klasseledelse’

Rune Mathisen, Hjalmar Johansen vgs, Telemark fylke

Del 1 Hva er problemet ?

– ikke faglig aktivitet: spillblogger, facebook, youtube
– elever som får anmerkning for relevant PC-bruk, f.eks notatskriving i googledocs
– manglende fokus: youtubefilm. Elever har overdreven tro på egen evne til multitasking. Viser til artikkel i NYT
– forby eller utnytte ? Viser eksempel på bruk av Facebook i nynorskundervisningen. Erfaring for at forbud rammer de sterkeste, mens fri bruk rammer de svake
– elevenes forklaring:
Viser til den generelle delen av læreplanen: Elevene skal settes i stand til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid

Del 2 Hva gjør vi?

Gruppearbeid i starten av skoleåret:
5 eks på god bruk av internett i faget
5 eks på dårlig bruk

– I kollegiet: felles regler
– I klasserommet: klare retninglinjer, læreren bestemmer!
– Fysisk plassering: det skal være lett å se skjermene og bevege seg rundt
– Oppgaver som ikke kan googles og som skal leveres med rapport/testing med korte tidsfrister. Tester på slutten av hver undervisningsøkt uten vurdering som «diagnoseverktøy». Krever tid å lage gode flervalgsoppgaver, men gir raske tilbakemeldinger
– Ikke gi «dataundervisning» – elevene må selv lære seg programvaren gjennom arbeidet med faglige oppgaver
– – lage lenkesamlinger, elevene trenger ikke alltid å finne ressurser på nettet selv
– elevene loggfører egen faglige bruk av internett. Veilede der det avdekkes svak faglig bruk.
– variasjon i bruk av de digitale ressursene. Kan ikke være for banalt og enkelt. Elever lærer fort !
– ikke bruk digitale ressurser når andre løsninger er bedre egnet

Viser til Udirs side om klasseledelse

Vi bør huske på at problemer med disiplin i klasserommet ikke er noe nytt fenomen

Slideshare

Reklamer

Read Full Post »

Rune Kromsvik, Universitetet i Bergen: Klasseledelse og digital kompetanse

Leder SMIL-prosjektet som ser på sammenhengen mellom læringsutbytte og digitale ferdigheter. Skal være ferdig i mai 2013

Norge har høy teknologitetthet, noe som fører til at konteksten for norske elever er litt annerledes enn for andre lands elever.

Elevene kan i mindre grad enn oss voksne velge å lese enten på skjerm eller å ta utskrift i skolesammenheng, noe som byr på spesielle pedagogiske utfordringer. For eksempel viktig å ha gode digitale læringsstrategier.

Oppgaven nå: gå fra elementære PC-ferdigheter til didaktisk IKT-bruk

Undersøkelser viser at de fleste fortsatt føler seg tryggere i klasserom uten PC, men andelen minker år for år.
De som opplever å være svært trygge i klasseledelse med PC-bruk, opplevde også  at elevene driver med mindre utemomfaglig aktivitet.

40% av elevene rapporterer om utemomfaglig aktivitet i timene. Avdekker det et digitalt skille ?
Ikke behov for kollektiv streng klasseldelse, men nødvendig å være tett på de som trenger det. Eksempel med sterke elever som jobber med andre fag i timen (37%). Digitale ferdigheter kan også lede inn i faglig læring på en annen måte hvis lærer legger til rette for det = «digitalt kompetente heisførere».

Internasjonal forskning:
Marzano (2000)
Hattie (2009): klasseledelse har høy effekt på læringsutbytte, å redusere forstyrrelser og raskt gå tilbake til undervisningen: «the teacher had the ability to identify and quickly act on potential behavioral problems, and retained an emotional objectivity».
Viktig å finne balansegangen mellom å være for streng og for snill.
«Clarity of purpose» = NÅ starter timen
«Rules and procedures»: tydelige regler som er utviklet sammen med elevene

Rogalandsresultatene viser at god struktur virker preventivt på høy utenomfaglig aktivitet.
Lærerne mener det er en sammenheng mellom fall i karakterer og PC-bruk.
I hvor stor grad må en godta «stille

Tiltak?
– vi må ta tak i klasserommene når vi ser at elevers digitale livsstil åpenbart medfører tap av tidskontroll og en overdrevet utenomfaglig teknologibruk. Ligger også uante muligheter til å aktivisere elevenes digitale ferdigheter i læringsarbeid.
– bedre faglig struktur
– fra «hands on» til «heads on». Refleksjon rundt det faglige, ikke bare tekniske ferdigheter

Hattie:
– klare læringsmål (0.5 -faktor)
– faglig innhold (1.28 – faktor)
– undervisning- og arbeidsmåter (0.52)
– underveisvurdering (0.9)
– lærer- og elevforutsetnigner (0.59)

Utfordringer: teknologiske, sosiokulturelle, pedagogiske og etiske

God klasseledelse innebærer:
Lærerengasjement og gode relasjoner
Fellesregler for PC-bruk med rom for egen tilpassing
Grundig planlegging
Dramaturgi og struktur
Markert læringstrykk
Den vandrende pedagogen som ikke er låst bak kateteret
Underveisvurdering
Hindre forstyrrende atferd

Rogalandsresultatene viser lite samsvar i oppfatning mellom lærere og elever om det er felles regler for PC-bruk

Mulige tiltak: SWOT-analye / video-analyse / feedback-matrise / undervisningsevaluering / 2-lærersystem / video-case analyse / «målstyring» i praksis / underveisvurdering

Castell (2001): educational technology in general, is only as good as  the teacher who use it»

Det må være aksept for at det er ulik digital kompetanse i et personale, men viktig at man ved god ledelse oppmuntrer til kollegabasert veiledning. God digital kompetanse gir større mulighet for god klasseledelse og trygghet i klasserommet.

Read Full Post »