Posts Tagged ‘informasjonssøking’

I følge Limberg&Alexandersson:
– Læreren mister oversikt og kontroll over kildene elevene bruker. Ny teknologi fører til at elevene blir for mye overlatt til seg selv
– Kompleksiteten i undersøkende metode undervurderes
– Sammenheng mellom info.søkeatferd og holdning til læring

Bråten&Strømsø (2007).Leseforståelse:
Multiple tekster = tekster om samme tema, men fra ulike vinklinger og med ulike konklusjoner som ikke refererer til hverandre

Hvordan hjelpe elever til å tolke multiple tekster? Ved å gi oppgaver som går ut på å lete etter forskjeller i tekster. Kan føre til en dypere og mer integrert forståelse, men forutsetter en viss modning – kanskje er elever i grunnskolen for små for dette, for eksempel.

Fast surfers: overflatisk info.søking, liten tid, liten egeninnsats, foretrekker «bekreftende» materiale, fokus på å «bli ferdig», vansker med relevansvurdering og kildekritikk.

Deep divers: systematikk og selvstendighet, kvalitetsbevisste i søkestrategi og faglig innhold, ikke problematisk å vurdere kilder og relevans

Lena Folkesson&Louise Limberg: Informasjonssøking ut fra lærernes og bibliotekarenes perspektiv:
– Undervuderer vanskelighetene elevene stilles overfor
– Oppfatter ofte at info.søking dreier seg om IKT

Problembasert læring (PBL) har presentert informasjonsinnhentingspunktet uten å  forklare nærmere

Skolebibliotekarer:
– sterkt fokus på selve søkingen og på kildene. Bibliotekarenes fokus på hvordan, mer enn hvorfor, kan minske læringsutbytte for elevene
– mindre bevisste på forskjellene mellom egen ekspertise og elevenes behov

Refleksjon: hvilke konsekvenser får det for undervisningen i info.kompetanse at måten elevene anvender info på er viktigere for kvaliteten på læringsresultatet enn info.søkingen ?

Viktig at man som bibliotekar får innsyn i elevenes oppgavebesvarelser for å kunne vurdere effekt av kildeundervisning, eventulet for å være med på vurderingen.

Pemmer Sætre med eksempel fra en lærerskole:   Er veldig arbeidskrevende, men utrolig lærerrikt og viktig for å utvikle oppleggene videre.

Reklamer

Read Full Post »

Ellen Hjorsæter: Hva vet vi om elevenes info.søkeatferd ?

Siterer en undersøkelse gjort av elever fra Langhaugen vgs i Hordaland kalt Wikifiseringen: 30% bearbeider sjelden eller aldri info de finner på Wikipedia. Resultatet herfra stemmer bra overens med andre forskningsfunn.

Britisk kartlegging av Googlegenerasjonens (født etter 1993) informasjonssøkeatferd: Information behaviour of the researcher of the future (2008). London : CIBR

– overdreven tro på egne ferdigheter
– foretrekker søkemotorer (spesielt Google). Dansk undersøkelse + Møreforskning viser at elever nesten ikke bruker bruker tjenester tilrettelagt av bibliotek
– søker, klikker, skriver ut: lite lesing av løpende tekst, mer overskrift eller ingresser, ingen vurdering
– ineffektive søkestrategier
– mangelfull forståelse for eget info.behov: ingen forhåndsvurdering av hvilket info.behov de har
– manglende forutsetninger for å vurdere info fra internett

Informasjonskompetansen har ikke endret seg i takt med økt bruk av info.teknologi og tilgang til nettinformasjon

Louise Limberg og Mikael Alexandersson (2004). Textflytt och sökslump
Hva lærer elevene av info.ressursene i skolebiblioteket ?
Elevene i stor grad overlatt til seg selv.

Info.søking handler for elevene om å lete etter fakta, finne det «rette» svaret, søke på www – og levere oppgaven!

Tradisjonelle oppgaver legger opp til denne type info.søking og ikke undersøkende arbeidsmetoder.

Kuhltau: info.søking henger sammen med selve læringsarbeidet. Fruktbare problemstillinger  krever forutgående utforskning av emnet.

Read Full Post »