Posts Tagged ‘politikk’

Kristin Halvorsen
Image via Wikipedia

I går da jeg (sikkert alt for seint) skulle inn og endre lønnsopplysningene mine hos Bibliotekarforbundet, kom jeg over denne gode nyheten:

BF v/nestleder Hanne Brunborg og rådgiver Thor B. Stadshaug hadde møte med statsråd Kristin Halvorsen, statssekretær Roger Østlie Sandum og avdelingsdirektør Øystein Johannessen mandag 22. mars.

Bibliotekarforbundets innspill var basert på BFs handlingsprogram. Forbundet viste bl.a. til St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek, og hadde hovedfokus på:

  • Informasjonskompetanse gjennom hele skoleløpet.
  • Forskriften til opplæringsloven må være tydeligere på nivå/kvalitet på tjenestene og mindre på skolebiblioteket som rom/fysisk enhet.
  • Nødvendigheten av bibliotekfaglig kompetanse på alle nivåer.
  • Samarbeid skole-/folkebibliotek må pålegges begge veier, i dag er det kun forankret i Lov om folkebibliotek – og det fungerer ikke etter hensikten.
  • Biblioteksjefen som faglig ansvarlig for kommunens samlede bibliotekvirksomhet.
  • Videre- og etterutdanning rettet mot fagutdannede bibliotekarer i skolebibliotekprogrammet som administreres av Universitetet i Agder.
  • Skolebibliotekstatistikken må integreres i annen statistikk for skolene slik at den framkommer som en del av skolens ordinære virksomhet og kan brukes som redskap bl.a. for skoleledelsen.

Møtet var konstruktivt og positivt. Kunnskapsdepartementet vil følge opp innspillene med bl.a. dialog med Kulturdepartementet. BF overleverte også et innspillsnotat i møtet.

Dette svinger det jo av, eller hva … ?

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »