Posts Tagged ‘lesekompetanse’

Siste kvinne ut dag 1 var Reidun Bottenvann som har bakgrunn i norskfaget. Hun tok utgangspunkt i Hoels «Opplevelse ..» og Astrid Roes «Lesedidaktikk»

Først en summerunde med erfaringer med integrering av bibl. i undervisningen:
enkeltlærere, norsk + samfunn – lite systematisert
lite samarb. om planlegging
avhengig av skolestruktur og av skolekultur

Ulike modeller for læring (Wittek, 2006)
imitasjon – ferdighetslæring,  opplæring i info.søking f.eks. (sosio.kulturell, stillasbygger)
overlevering – spes. mål – testing i etterkant. Lang tradisjon
Mest i fokus i dag:
aktivitet/selvregulering – individuell probl.løsning og refleksjon. Ansvar for egen læring – Spm: har skolen ”sluppet” elevene for mye?
deltaker i et fortolkende fellesskap – mest fremme i dagens skole

Lesing i læringsteoriene:
behav: tekn. ferdighet
kogn/konstr: forståelse og mening
sosiokult.: utv. av språk, tekst som gr.lag for diskusjon

Spm. skjønnlitt kontra faglitt i forhold til KL06
Ny def. av lesing inkluderer motivasjon med avkoding og forståelse

Skolebibl.’s rolle for:
lesekompetanse og leselyst
lesing i alle fag (fag, fiksjon, sm.satte tekster)
den andre leseopplæringa

Finne fram til info i tekster
Forstå og tolke det de leser
Reflektere kritisk og analytisk over tekstens innhold og form

Limberg (1998): elevene trenger trening i å lære hvordan bruke info de finner
Får elevene for stor frihet, for åpne oppgaver, for lite veiledning ?

Rafste: Samarbeid om undervisning må være integrert, planlagt, kontinuerlig
Viktig med felles forståelse av mål for und. og hva slags undervisning fører til målet

LESING:
tas høy grad av lesekompetanse for gitt?
lesestrategier før, under og etter lesing
hvordan øke elevenes lesekompetanse?

HVORDAN LESEKOMP. UTVIKLES (Astrid Roe: Lesedidaktikk, s. 79-81):
naturlig, kontinuerlig del av und.
Lærer forklarer, modellerer strategi
praktisering av strategi i ulike situasjoner, i ulike tekster
lesing, skriving og samtale påvirker gjensidig
varierte vurderingsmåter

Hun kommer tilbake i en senere samling med mere fokus på lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Midt i blinken !

Reklamer

Read Full Post »