Posts Tagged ‘læringsteorier’

rats!
Image by limonada via Flickr

May-Britt Waale var første kvinne ut. Hun er førsteamanuensis med variert bakgrunn fra førskole til profesjonsutdanning.

Læringsarenaer: klasserom (behavioristisk), laboratorium (kognitiv), samarbeidslæring (sosiokulturell) – eksisterer side om side og vekslingen mellom dem gir variasjon til undervisningen.

BEHAVIORISME = læring ved betinging = læring ved å modifisere atferden til eleven

  • Ytre påvirkining betyr noe for handling
  • Fokus på dir. obs. handlinger
  • Mindre opptatt av tankeevne og påvirkningsvilje
  • Aktiv prøving og feiling ut fra konstruerte sit.
  • Belønnet atferd gjentar seg
  • Atferdsmodifikasjon

All oppmerksomhet = belønning

Pavlov – klassisk betinging (lyd før mat) og avlæring
youtube-snutt om Pavlovs betinging
Watson – Albert og rotta m/høy lyd.

Situasjoner som framkaller angst (prøver, eksamenmuntlig framføring)
Eks. fra TV-serien om klasse 10b: om muntlig fremføring som gir ubehag for en elev
Analyserer atferd – ikke tankeprosesser
Klassisk betinging = assosiativ innlæring

Skinner – due-eks. Menneskelig utv. styres av påvirking utenfra. Operant betinging: atferd følges av belønning. Forsterkning – øker atferd
Belønning i skolesm.heng=Kafebesøk, film, fritid, ros (=symbolsk) – må være ekte, slippe ting de ikke har lyst til
Straff=Karakterer / Bli sendt til rektor / Gjensitting, parade / Utvisning

Belønne de flinke – straffe de svake

KOGNITIVISME = tankemessig=konstruere egen kunnskap, individuell prosess i mennesket
Bearb. og lagring av opplevelser og erfaringer i kort- og langtdisminne
I begge minneenhetene:
1. innkoding: sanseinntrykk/stimulering bearb. til en kode eller representasjon som minnesystemet kan aksepteres
2. Lagring: oppbevaring av det som er innkodet
3. Framhenting i bevisstheten av det som er lagret

KONSTRUKTIVISME
Piaget – biolog
Skjemaer i hodet
Bygger personlig tolkning av erfaringer i tankesskjema. Ny erfaring assimileres  til ny kskp&erf som utvider/utfyller bestående skjemaer og skaper nye skjema (akkomodasjon)

I dag: kunnskap endres kontinuerlig, aktiv prosess – gulpelæring lite hensiktsmessig, verdien av faktakunnskpap mindre.

SOSIAL KONSTRUKTIVISME (+SOSIO.KULTURELL)
Vygotskij
Legger stor vekt på språket – trengs for å utv. de kognitive skjemaene
Språk utv. i et fellesskap
Kunnskap kan ikke separareres fra sosial setting
Den nærmeste (proksimale) utv.sonen = avstand mell. det individet klarer selv og det det kan klare med hjelp
Stillasbygging = støttende virksomhet fra omgivelsene

SOSIOKULTURELL = læring i praksisfellesskap

Møte utfordringer i  en sos. sm.heng
Lærer av hverandre og mer kompetent andre
situert
kontekstbundet
fra perifer til full deltaker (novise til mester)

Reblog this post [with Zemanta]Spm.: hvilke læringsteorier brukes i skolen i dag ?

 

Behaviorisme

Kognitive teorier

Menneske-syn:

 

Mennesket er et objekt og er passivt

Mennesket er et objekt og er aktivt

Kunnskaps-syn:

Begrepet brukes ikke

 

Kunnskap utvikles i det enkelte individ (konstruktivisme)

Læringssyn:

Læring skjer gjennom

S-R mekanismer, med

ytre belønning som drivkraft.

Mest enkle ferdigheter

 

Vekt på

intellektuelle

aktiviteter,

tenkning og

problemløsning

Reklamer

Read Full Post »