Archive for the ‘Uncategorized’ Category

En blogg lever når den oppdateres jevnlig. Da jeg ikke har hatt tid til det på en stund, kjennes det riktig å avslutte bloggen nå. Takk for kommentarer underveis! Det har vært interessant og lærerrikt.  

Reklamer

Read Full Post »

Det er ikke hver dag det blir annonsert skreddersydde etterutdanningstilbud for bibliotekarer i vgs. Men her er det! Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland har samarbeidet om å tilby noen av bibliotekarene i de respektive fylkene et deltidsstudie som tilsvarer 10 studiepoeng. Her er sakset litt fra målsetningen med studiet:

Etter endt videreutdanning skal deltakerne ha økt sin pedagogiske veiledningskompetanse og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid i samarbeid med lærerne.

Det er så vakkert atte! Hurra for fylkesbibliotekene som satser på oss og stor takk til Åsne Hestnes og Siv Marit Ersdal som har lagt ned mange arbeidstimer i planleggingsfasen. Påmelding i september.

 

Read Full Post »

 

 

 

 

Veldig stolt av sjefen min, Åsne Hestnes, om dagen. Hun kom på trykk i Aftenpostens aftenutgave  i går torsdag 15.5 i lokalbilaget for Asker og Bærum. Og til høsten kommer de tilbake for å fokusere enda mer på skolebiblioteket. Jippi!

              Bilde

Read Full Post »

På tide med litt blogging igjen. Saken som trigger bloggelysten denne gang er artikkelen «Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning». Saken er publisert på nettsiden til NBF Skole og ført i pennen av min avdelingsleder Åsne Hestnes som nettopp har gått av som leder for foreningen etter 6 år. Her skriver hun om hvordan læreplanmål og eksamensveiledninger ikke henger på greip i forhold til den informasjonen vi finner på internett:

I eksamensveiledningen er det presisert at dersom man bruker en digital kilde “skal han/hun oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato”. Dette er et hovedankepunkt: Hvorfor skal man utelukke forfatter, tittel, utgiver og dato når kilden er utskrift eller sitat fra en nettside? Veiledningen legger vekt på at kildebruken skal være ryddig og etterrettelig – hvor etterrettelig er det å ikke oppgi forfatter?

Det som nesten blir litt komisk, er at på eksamen har elevene overhodet ikke tilgang til internett. Det de har er kopier av nettsider. Hvordan skal de da forholde seg til en nedlastingsdato ? Det gir rett og slett ikke mening. Bedre blir det ikke av at papirkopiene ofte mangler logo eller annen lay-out fra nettsiden som kan hjelpe til med å identifisere avsender. Ofte er nettadressen – i mikrobokstavstørrelse – det eneste stedet de kan orientere seg etter hvor informasjonen er publisert. Da gjelder det å vite at http://www.ssb.no står for Statistisk sentralbyrå. Eller at http://www.nho.no betyr Næringslivets Hovedorganisasjon. På denne måten er det de elevene med best forutsetninger fra før som har størst mulighet til å nyttiggjøre seg vedleggene de får til eksamen. Og det var vel ikke meningen ? For når sensor sitter og skal rette, for eksempel Samfunnsøkonomi 2 , da vurderes du etter kildebruken:

6 . Bruk av kilder
Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i besvarelsen, må disse oppgis på en
etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på, men det er viktig at kildene
oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur.
Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig
nettadresse og nedlastingsdato.

For at sensor skal kunne finne fram til kildene, bør eleven oppgi kilder underveis i
besvarelsen.

Det er en stund siden internett ble en allment tilgjengelig ressurs her i landet. På tide å ta det innover seg i skoleverket også, kanskje ?

Read Full Post »

Petter Kongsgården, Høgskolen i Telemark, om sitt doktorgradsprosjekt om vurdering for læring ved bruk av digitale verktøy

Utfordring: hvorfor setter bruk av IKT i undervisning, læring og vurdering lærerprofesjonen under press ?

Utfordringen ligger mer i et endret læringsperspektiv mer enn anvendelse av teknologi. Ny teknologi i seg selv bidrar ikke til læring. Tendens nå at elevene blir forhindret fra å bruke teknologien. Skolens rolle har aldri vært viktigere enn nå i forhold til å veilede elevene.

Per Koch (Innovasjon Norge): Kunnskap er ikke det samme som kompetanse. Man må vite hvordan man tar den i bruk. Ingen sammenheng mellom et lands verdiskaping og resultatene i TIMMS og PISA. Publisert på forskning.no

Hilde Wågsås Afdal, PhD-avhandling, 2012: Store forskjeller mellom norsk og finsk lærerutdanning
– norske lærerutd.reformer politisk styrt, finsk av lærerutdannere og forskere
– finske lærere knyttet til vitenskaplig basert kunnskapskultur. Norske lærere knytter seg til kunnskapskulturen i praksisfeltet.

Hvis du veileder eleven ut av sin egen logikk, hindres eleven i å utvikle sin egen forståelse

Vi henger fortsatt igjen i det behavioristiske læringsperspektivet hvor kunnskap blir betraktet som en objektiv størrelse og ikke noe du konstruerer selv. I dag er kunnskap distribuert. Lærerne må løfte fram sin egen kompetanse på hvordan elever lærer.

En av de viktigste ferdighetene framover: å overvåke egen læringsprosess

Krever tydelig struktur, retning og ledelse + egnede oppgavestrukturer, produktive interaksjoner og tilgjengelige IKT-ressurser (Anders Lund, s012)

Vi kommer haltende etter de nye teknologiske mulighetene. Oppgavestrukturen setter rammene:
– kooperasjon = det tradisjonelle gruppearbeidet, hver løser sin del individuelt som settes sammen til slutt. Skaper mye frustrasjon i forhold til underyterne. Hvordan kan dette vurderes med en karakter ?
– kollaborasjon = læringsprosessen må overvåkes underveis og det kan teknologien hjelpe til med. Overskrider det individuelle perspektiv. Forhandlinger om prosedyrer og konstruering av felles mening. Viktig å ivareta ulikhetene.

William mfl 2009: Scoping a vision for formative e-assessment
Hvor er eleven på vei ?
Hvor er eleven ?
Hvordan komme dit ?

Å klargjøre mandatet for hva som skal skje er en del av læringsprosessen. Lite kvalitetssikring av om elevene har fått med seg budskapet.
Lærers ansvar å sette sammen hensiktsmessige grupper ut fra nivå. Blir alt for lite utnyttet i norsk utdanning.

Lærere/elever veldig opptatt av teknologiske verktøy, i mindre grad av diskusjon rundt læringsmål.

Viser videoeksempel på en gruppe elever som i rettslære   blir utfordret på å utforme oppgave/case som kan egne seg til å fylle kompetansemål i læreplanen.

Lærer overvåker læringsprsoessen via ITL og OneNote som Kongsgården mener ikke er optimalt i forhold til deling. Lettere å dele med googledocs. I kommentarene underveis ligger vurderingen for læring. Vurdering som en kollektiv praksis.

Read Full Post »

Aker Solutions Quality Hotel Expo på Fornebu er flunkende nytt og  stedet for årets brukermøte for Mikromarc. Fra levende plantevegg (!) i vestibylen gikk ferden inn til presentasjon av det nye teknologi- og vitensenteret til Aker Solutions.

Martine Frich: Hvordan formidle realfag til ungdom?

Teknologi- og vitensenteret eller Engineerium som det skal hete, åpner i juni og er et virkemiddel for å rekruttere til realfagene.

Møteplass  for olje- og gassindustrien, undervisningssektoren og allmenheten.

3 hovedområder:

Innovasjon og teknologi
Energi & miljø – ikke bare olje og gass. Bransjen står for 25% av utslippene i Norge
Samfunn – hva betyr det for et land å finne olje og gass? Hva skal vi leve av når det er slutt på oljen?

Målgrupper:

Egne ansatte og kunder
Begynner forsiktig med ungdomsskoleelever i Bærum fordi ønsker å komme inn tidlig nok, men at de har et visst grunnlag.
Innholdet knyttes opp mot læreplanene for å få med lærerne

Engineerium.no – opprettes brukerprofiler for besøkende på egen nettside som også er tilgjengelig for fordypning etter besøket.

Det blir spennende å følge med på Engineerium framover. Håper ikke det går alt for lenge før de slipper til videregående. Fra et biblioteksynspunkt kan senteret kanskje  også fungere som et interessant utgangspunkt for en diskusjon med elevene rundt temaet: hva skjer når oljebransjen informerer om miljøutfordringene ?

 

 

 

Read Full Post »

Arne Olav Nygaard er tidligere lektor i vgs i norsk og har bloggen Digital literacy: http://www.arneolavnygard.com/blog/. Arbeider for tiden med en doktorgrad i digital tekstkultur.
 
Web 1.0: Britannica Online, Store norske leksikon. Overført den gamle teknologien i digitalt format
                  Hjemmesider (som krevde teknisk innsikt)
                  Publisering
                  Taksonomier, hierarkier
Web 2.0: Wikipedia
                   Sosiale medier (blogg, Facebook) – intuitiv teknologi
                   Deltakelse
                   «Folksonomiar»
Konsekvenser for læreplanene: digitale basisferdigheter, «multimodale tekster»
Copy/paste literacy: maler i Word, blogg, Facebook, William Burroughs, musikk (dub, klassisk, hip hop, jazz, blues)
Internett gir utfordring for tradisjonell kvalitetssikring og alle kunnskaps- og meningsmonopol
OECD: «New millennuim Learners», utdanning må være rettet inn mot endring
Vanlig fra overgangsfaser i historien å skylde på ny teknologi i forhold til sosiale, språklige, moralske, tekniske etter infrastrukturelle problemer.
Å oppøve språklig bevissthet skjer gjennom å skrive. Unges skriving i digitale medier bidrar til dette.
Hefter ulike verdidommer ved det trykte medium i forhold til det digitale.
Elevarbeid bør være: originalt, individuelt, autonomt
Lærebøker, kunnskapsbaer bør være: autonomt, stabilt, kanoniske 
Teorienom Gutenberg-parentesen:
Etter Gutenberg: kollektive tekster, sampling, remiks, tilpassing, lån, rekontekstualisering
Før Gutenberg: re-kreativt, ustabilt, tradisjoner, kollektiv, kontekstuelt (munkenes avskriving) – litt som digitale tekster (wiki, blogg) 
Utfordring: å la skoleoppgavene speile skriving som sosial aktivitet.

Read Full Post »

Older Posts »